Experience living languages through videos from users worldwide

Explore fresh daily content in English, Japanese, French, and 12 other languages on Hibee.

Unsure of a word in the video? Just tap for an instant dictionary

Absorb vocabulary at an astonishing speed. As your vocabulary grows, so does your language proficiency.

Reinforce the words you've just learned through quizzes

Smart review system triggered when memory fades

Mimic videos and get feedback from natives

The best way to learn a language is from people who speak it.

Too nervous and speechless during a video call with natives? Our AI gives you hints!

Transcribes and translates the conversation, providing response suggestions.

Rewarding Language Community

Join as a native language contributor and share your language and culture with learners worldwide! Earn Diamonds, climb the leaderboard, and gain fame.

Các đánh giá từ người dùng

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng Hibee miễn phí không?

Có, Hibee luôn miễn phí sử dụng cho tất cả mọi người.

Thuyền trưởng là gì?

Mọi người trong Hibee đều là 'Đội trưởng'.
Ngoại trừ việc học ngôn ngữ mà bạn quan tâm, mỗi chúng ta đều có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để đóng góp và kiếm lợi nhuận từ nó.

Thuyền trưởng có thể làm gì?

Чат Hibee один на один».

Làm thế nào để mọi người sử dụng Hibee để kiếm tiền?

Ngoài việc giành được giải thưởng kim cương và nhận quà từ những người học khác, các cuộc gọi trực tiếp trực tiếp cũng có thể tạo ra doanh thu đáng kể.